Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Regulamin1. Informacje ogólne

- regulamin dotyczy korzystania z serwisu internetowego Praca w budownictwie, którego administratorem jest Abbit Krzysztof Pyrkosz, ul. Dekabrystów 9/17 lok. 55, 42-218 Częstochowa, NIP 5732354444. Zarządzający udostępnia zarejestrowanym użytkownikom, możliwość korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.pracawbudownictwie.pl. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych opcji pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu. Zarządzający serwisem nie jest stroną umów zawieranych w oparciu o informacje pojawiające się na platformie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki umów zawartych w oparciu o informacje publikowane przez użytkowników. Wszelkie umowy zawarte w oparciu o informacje publikowane na platformie, zawierane są bezpośrednio między użytkownikami. Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy negocjowanych za pośrednictwem serwisu.

2. Rejestracja

- do uczestnictwa w serwisie Praca w budownictwie przysługuje prawo firmom i osobom prywatnym po wypełnieniu rejestracyjnego formularza elektronicznego umieszczonego na stronach platformy i po akceptacji warunków niniejszego regulaminu;

- osoby lub firmy które nie wypełnią formularza rejestracyjnego nie mają dostępu do wszystkich opcji dostępnych w serwisie.

- wypełnienie formularza i zaakceptowanie warunków regulaminu stanowi w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) zgodę użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres elektroniczny;

3. Świadczenia Zarządzającego wobec użytkowników platformy

- zarządzający udostępnia użytkownikowi dostęp do serwisu wraz ze wszystkimi zamieszczonymi tam mechanizmami komunikacyjnymi;

- użytkownik otrzymuje prawo zamieszczenia i aktualizacji w bazie danych ofert przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów;

- użytkownik otrzymuje prawo do wprowadzenia i aktualizacji swoich danych adresowych;

- dostęp do danych wprowadzonych przez użytkownika jest zastrzeżony wyłącznie dla niego i jest chroniony hasłem, które on sam wprowadza w formularzu rejestracyjnym;

- zarządzający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian sposobu działania serwisu, a w szczególności:

a) zmiany wyglądu strony www

b) zmiany funkcji strony www

- zarządzający zapewnia wszelką niezbędną pomoc przy publikacji ofert oraz przy przeszukiwaniu bazy; wszystkie uwagi i zastrzeżenia prosimy wysyłać do administratora systemu (adres e-mail: info@pracawbudownictwie.pl)

4. Bezpieczeństwo

- dostęp do wiadomości udostępnianych na platformie możliwy jest po zalogowaniu się do serwisu. Nazwa użytkownika i hasło nie powinny być udostępniane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że dostały się one w ręce osób trzecich należy natychmiast dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego serwis (e-mail: info@pracawbudownictwie.pl);

- zabronione jest udostępnianie hasła i nazwy użytkownika osobom trzecim;

5. Wyłączenie odpowiedzialności

- Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Praca w budownictwie

b) działania użytkownika naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa majątkowe osób trzecich.

c) działania użytkownika naruszające prawa do znaków i oznaczeń.

d) za pośrednictwem portalu.

e) inne skutki niezgodnego z niniejszymi Regulaminem albo nagannego zachowania użytkownika,

- zarządzający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia ofert, jeżeli zachodzi podejrzenie naruszenia prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

- zarządzający nie jest w stanie ocenić prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, dlatego strony powinny ocenić wiarygodność Partnera przed zawarciem umowy.

- administartor ani właściciel serwisu Praca w budownictwie, nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie, w tym poniesione straty, utratę zysków, uszczerbek w reputacji itp. spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;

- zarządzajacy nie odpowiada za zawartość korespondencji wysyłanej przez użytkowników oraz za inne zdarzenia, które pozostają poza kontrolą administratora strony Praca w budownictwie;

6. Obowiązki użytkowników.

- użytkownicy zobowiązują się, że wprowadzane przez nich do serwisu treści i ich części są wolne od wad prawnych, a w szczególności nie naruszają osobistych lub majątkowych praw autorskich;

- użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw zarządzającemu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszymi regulaminem lub w inny sposób nagannym;

7. Uwagi końcowe

- rejestrując się, użytkownik potwierdza, iż akceptuje wszystkie punkty regulaminu, a także zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez właściciela, PRB Artur Dobrzyński, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 1, NIP 522-260-90-98, oraz podmiot administrujący w celach technicznych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 z 1997r; Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o ofertach, promocjach i nowościach zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. nr144 poz.1204) Praca w budownictwie zastrzega sobie prawo do przesyłania na konta użytkowników, jak również załączania do poczty elektronicznej użytkowników (bez ingerencji w treść i poufność korespondencji) treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Praca w budownictwie lub innych podmiotów.

- logując się lub korzystając z serwisu użytkownik akceptuje bieżącą wersję regulaminu.