Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu / Oferta z dnia: 23/06/2022


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

• trudne warunki pracy pod ziemią


• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura, wilgotoność)


• narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnych


• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą


• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach


• przemieszczanie się w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych


• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo


 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: analizuje stan zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod zwalczania zagrożeń i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora urzędu w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji technicznych z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcjami i przepisami
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentacje techniczne w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje ich przyczyny i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje orzeczenia i projekty decyzji w tym zakresie
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń oraz użytkowaniem obiektów budowlanych, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiedną ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznejWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej) w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności mechanicznej
 • stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bhp, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj