Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach / Oferta z dnia: 23/06/2022


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce / świętokrzyskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni

 • Budynek Urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • Rozpatrywanie wniosków związanych z opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz z uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegow zakresie zagospodarowania terenów górnczych w celu przygotowania projektów stanowisk dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej celem właściwego dokumentowania pracy UrzęduWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności geologicznej lub w podmiotach wykonujących działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w specjalności geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną w specjalności geologicznej lub w organach administracji publicznej w specjalności geologicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Znajomość Prawa wodnego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczegoDane firmowe

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj